“อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก” วิสัยทัศน์การพัฒนา “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ”

ITA-Bangkanmark 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2565  ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.บางขันหมาก

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 37 วรรคห้า ให้อัตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดิม 4 ประเภท ปี พ.ศ.2565-2566 มีอัตราเท่าเดิมนั้น
อ่านเพิ่มเติม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบต.บางขันหมาก

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1 เวลา 10.00 น. นำโดย

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดกลาง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานใน โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2565

เมื่อในวันที่ 22  มีนาคม  2565  นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารอบต.บางขันหมาก

นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
โทร.081-9124062

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย