หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก พ.ศ. 2563

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตําบลบางขันหมาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

คอมเมนท์