แผนเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ แรงจูงใจ ในการทํางานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ได้แต่งตั้งคณะทํางานเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ตามคําสั่งองค์การ บริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ที่ 388 /2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื่อรับผิดชอบ กํากับ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน จึงได้จัดทําแผนเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและ แรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 และแผนปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานต่อไป

คอมเมนท์