การกําหนดจํานวนครั้งของการลาและการมาทํางานสายของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อาศัยอํานาจตามความในมาตร 15 ประกอบกับมาตร 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลพบุรี ข้อ 205 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ( และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด ลพบุรีเรื่องหลักเกณฑ์เกยี่วกับพนักงานจ้างลงวันที่31กรกฎาคม2557(และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ) องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก จึงกําหนดจํานวนครั้งของการลาและการมาทํางานสายของพนักงาน ส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

คอมเมนท์