หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล

โดยที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลได้กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. 2559 กําหนดให้องค์การบริหารสว่ นตําบลบางขันหมาก ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนตําบล ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการ ประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน องค์การบริหารสว่ นตําบลบางขันหมากจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ พนักงานส่วนตําบล สําหรับรอบการประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ) ดังนี้

คอมเมนท์