โครงการเชิดชูเกียติพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้แนวทางและวิธีการดําเนินการ เพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563

คอมเมนท์