โครงการกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ คุณภาพ และบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาขีด ความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากพิจารณาแล้วเห็นควรดําเนินกิจกรรม 5 ส อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ