โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น สร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.บางขันหมาก

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานใน โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยรายงานตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์