การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี จึงกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในกระบวนงานบริการประชาชน ดังต่อไปนี้

คอมเมนท์