การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ของอบต.บางขันหมาก ปี 2562

ตามประกาคณะกรดรมการรพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์แและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแบ่งงานความรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์