การแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ของอบต.บางขันหมาก ปี 2563

ตามประกาคณะกรดรมการรพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์แและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแบ่งงานความรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์