ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อรับรองการประชุมครั้งที่แล้วแจ้ง ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและร่างข้อบัญญัติเรื่องการดำเนินการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

คอมเมนท์