โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ได้มีคณะท่านผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และคณะผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการแข่งกีฬาในครั้งนี้ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันแข่งขันกีฬาโยนบอลลงตระกร้า เตะบอลเข้าโกลหนู ตักไข่ใส่ลัง อุ้มน้องส่งเพื่อน

👼วัตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี อดทน การปฏิบัติตามข้อตกลง ได้รับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
#องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
🎁ของขวัญและของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเด็กๆๆ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

คอมเมนท์