ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ขอนัด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก       โดยวาระการประชุม ได้แจ้ง นโยบายงดรับของขวัญของรางวัล เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี 2566 เรื่องแผนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

คอมเมนท์