โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็น ประธานเปิดโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่ประชาชน   เยาวชนไทย  เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป  ทั้งนี้ยังให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนและให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกต่อเวทีต่อผู้มีพระคุณ

💦 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้าง พร้อมกันจัดงาน

💦โดยในงานจะมีการตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขันหมาก พร้อมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องคุณภาพชีวิตและการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ มีกิจกรรมนันทนาการ พร้อมทั้งทำพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำประธานในพิธี และรดน้ำผู้สูงอายุ

คอมเมนท์