การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น.  อบต.บางขันหมาก ได้จัดให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่  1   ขึ้น  โดยมี ผู้บริหาร ประธานสภา  สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ No Gift Policy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy โดยการประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   เสริมสร้างความโปร่งใส สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต ของ อบต.บางขันหมาก ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบนโยบายและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

คอมเมนท์

เอกสารแนบ