ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมา่ก ได้กำหนดประชุมสภา โดย นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เปิดประชุมและได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภา ให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบ พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และเสนอเรื่องพิจารณาในวาระต่าง ๆ  

คอมเมนท์