โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กปฐมวัย 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กปฐมวัย ( ต้านทุจริต ) ขึ้น ในวันที่  24 มกราคม 2565 เพื่อส่งเสริมและุปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 

คอมเมนท์