โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด ลพบุรีเมืองแห่งความสุข ประจำปี 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด ลพบุรีเมืองแห่งความสุข ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ผู้นำชุมชน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้เชิญ นายไพศาล หนองเกวียนหัก ท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี และ นายสุทัศน์ หลีกพาล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก เป็นวิทยากร ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

คอมเมนท์