เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ทั้งนี้ได้มีวาระการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานฐานะทางการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567(ขั้นรับหลักการ) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรบัญญัติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 และเรื่องอื่น ๆ

คอมเมนท์