โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน (Lopburi Green and clean City) พ.ศ.2557 – 2559

 

คณะกรรมการจตรวจประเมินโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน (Lopburi Green and clean City) พ.ศ.2557 – 2559 กลุ่มเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาตรวจประเมินเมืองสะอาด  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  เมื่อวันที่ 18  กันยายน  2557   

คอมเมนท์