โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  อันก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน จึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก  ชมรมไทยรามัญวัดอัมพวัน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมากขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ มาร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว   เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม  2557 ณ วัดอัมพวัน  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์