โครงการ “คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ผู้ปกครองท้องที่, สมาชิกสภา อบต., ผู้นำชุมชน  และประชาชนในตำบลบางขันหมาก  ร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวารวมทั้งวัชพืชต่างๆ บริเวณแม่น้ำลพบุรีในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก  และคลองชลประทาน ชัยนาท-ป่าสัก เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2557 

คอมเมนท์