สานพลังเมืองปราชญ์เสริมพลังสร้างชาติด้วยไอโอดีน 2561

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำเจ้าหน้าที่อบต.บางขันหมากรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลบางขันหมากเนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน ในหัวข้อ “สานพลังเมืองปราชญ์เสริมพลังสร้างชาติด้วยไอโอดีน

คอมเมนท์