โครงการการศึกษาต่อเนื่อง (การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ให้กับประชาชน

อบต.บางขันหมาก ร่วมกับ กศน.อ.เมืองลพบุรี  ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาต่อเนื่อง (การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ให้กับประชาชน โดยมีนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ 26  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

– ความรู้เรื่อง ความสำคัญ สาเหตุในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
– ความรู้เรื่อง การดับเพลิงเบื้องต้น และสาธิตฝึกปฎิบัติการดับเพลิง
– ความรู้เรื่อง ค่านิยมคนไทย (ค่านิยมหลัก 12 ประการ) ตามนโยบายรัฐบาล

คอมเมนท์