โครงการเสริมสร้างความปรองดอง “เพื่อนพ้อง น้องพี่”

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองเพื่อนพ้อง น้องพี่โดยมีนางณัฐกานต์  เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริการส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีพนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในภายใน และในวันเดียวกันได้จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

คอมเมนท์