โครงการ “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานพัดจากไม้ไผ่”

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดโครงการ “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานพัดจากไม้ไผ่” ให้กับเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ว่างงานในตำบลบางขันหมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป และเพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยมีนายบุญชู พุกแพ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

  

  

  

  

คอมเมนท์