โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ” เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลบางขันหมาก

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ” เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลบางขันหมากในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

  

  

  

คอมเมนท์