งานเธี่ยะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ 2560

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมงาน”งานเธี่ยะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” จัดขึ้นโดย ชมรมยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวันลพบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี และการอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญของแต่ล่ะท้องถิ่น ได้จัดขึ้นที่ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก จ.ลพบุรี

 

 . 

 . 

 . 

 

 

คอมเมนท์