ประชุมเวทีประชาคมตำบล และ กำหนดแผนดำเนินการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดประชุมเวทีประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และกำหนดแผนการดำเนินการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทั้งนี้ได้มีนายกอบต. และ คณะผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เจ้าหน้าที่ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

 

 . 

 . 

 . 

 

คอมเมนท์