ประชุมขึ้นเพื่อ สรุป รายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ งค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับเครือข่าย กองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลบางขันหมาก จัดประชุมขึ้นเพื่อ สรุป รายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาสกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ งค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 . 

 . 

 

คอมเมนท์