โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน ครู องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัด “โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560” ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและเด็กปฐมวัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 

คอมเมนท์