ประชุม อสม.ประจำเดือนเมษายน 2560

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับ อสม. ตำบลบางขันหมาก จัดกิจกรรมคัดแยกและรับซื้อขยะ ในการประชุม อสม.ประจำเดือนเมษายน ทั้งนี้นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมกิจกรรม และแจกแผ่นพับประชาสัมพัธ์ ” การแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากต้นทางที่บ้านท่าน ” เพื่อรณรงค์การกำจัดและแยกขยะอย่างถูกวิธี ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

  

  

  

 

คอมเมนท์