กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขันหมาก ได้ร่วม #กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย# ซึ่งการรณรงค์ในครั้งนี้ได้แจกทรายอะเบท และ ตรวจดูแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามบ้านเรือน โรงเรียน วัด ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลบางขันหมาก เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดยุงลาย เพื่อไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลบางขันหมากได้

 

  

  

 

คอมเมนท์