โครงการเฝ้าระวังและควบคุม COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ออกประชาสัมพันธ์พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตตำบลบางขันหมากเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คอมเมนท์