ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค

นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ของผู้ใช้น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

คอมเมนท์