โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรมหลัก 4 ประการ

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วม “โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรมหลัก ๔ ประการ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎา 2562 ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรรมศาสนา เป็นประธานเปิดงาน

คอมเมนท์