“ลพบุรี” เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสรรผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า-300 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในงานได้มีการนำสินค้า ของฝาก อาหาร ขนมหวาน แต่ละชุมชนมาจัดแสดงให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และร่วมลงมือทำ ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

สำหรับกิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในลพบุรีทุกช่วงวัย และพัฒนาสังคมชุมชนให้มั่นคง เข็มเข็งมีสึชุขภาวะดี ด้วยการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม ให้ความรู้และจัดประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน โดยกำหนด วัด ศานสถาน บ้าน (ชุมชน) โรงเรียน ราชการ รวมทั้งองค์การทุกเครือข่าย เป็นพลังขับเคลื่อนเปิดพื้นที่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน พึ่งพาตนเอง รวมกลุ่มกันอย่างมีพลัง ใช้ชีวิตพอมีพอกิน พอใช้มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม ตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

คอมเมนท์