Big Cleaning Day ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ทำความสะอาด บริเวณถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 โดยการตัดหญ้าและกิ่งไม้ กวาดใบไม้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ทำให้แก่ชุมชน ของตำบลบางขันหมาก โดยทางอบต.ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับหน่วยงาน สถานที่ต่าง ๆ ในตำบลบางขันหมากขึ้นเป็นประจำทุก ๆ เดือน

คอมเมนท์