โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำ  โครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ ฯลฯ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563 ในวันที่ 3  กันยายน  พ.ศ.2563 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 9 ตามรอยพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก

คอมเมนท์