โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม แก่ ศพด.ในเขตตำบลบางขันหมาก ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ๙ ตามรอยพ่อ หมู่ที่ 1 ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

คอมเมนท์