โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับ เทศบาลตำบลโคกตูม ได้จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่าง วันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลโคกตูม

คอมเมนท์