โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัด โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2560 “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน / หมู่บ้าน และฝึกการดับไฟป่าในเขต อบต.” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมมากมาย ทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. เจ้าหน้าที่และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก รวมทั้งผู้นำชุมชน ต่าง ๆ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม.ประจำตำบลบางขันหมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ยังได้มอบถังเคมีดับเพลิงและถังคัดแยกขยะอันตราย ให้แก่ โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก และมอบถังเคมีดับเพลิงแก่ สมาชิกอบต.และ ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ ในตำบลบางขันหมาก เพื่อเตรียมพร้อมและป้องกันและการแก้ปัญหาเบื้องต้นหากเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ได้ทันท่วงที

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

คอมเมนท์