โครงการส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดจากพัดไม้ไผ่ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้จัดทำ “โครงการ / กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 โครงการส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดจากพัดไม้ไผ่ ประจำปี 2560” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมี นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

 

    

    

  

  

  

  

คอมเมนท์