โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญา ฯ (Way of Life)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบล นำโดย นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมด้วย ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ อสม. ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ร่วมกับ กศน. ตำบลบางขันหมากและพัฒนากรตำบลบางขันหมาก ได้จัด “โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(Way of Life)” ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

  

  

คอมเมนท์