แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19  ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560

คอมเมนท์