การตรวจคัดกรอง Covid – 19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดให้มีการตรวจคัดกรอง Covid – 19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ โดยโอกาสนี้  นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ให้ความร่วมมือและเข้ารับการตรวจ ณ อาคารอเนกประสงค์งค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

คอมเมนท์