ผู้ว่าลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางขันหมาก

ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ/มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

         ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี,นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก,นายพันธ์  มิขันหมาก กำนันตำบลบางขันหมาก พร้อมคณะ ได้นำสิ่งของมาร่วมมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย ในเบื้องต้นครอบครัวผู้ประสบเหตุจะได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้
          ๑. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ช่วยเหลือ ครอบครัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท
          ๒. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ช่วยเหลือครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท
และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบค่าจัดการศพ ๑๐,๐๐๐ บาท
         ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้าน หลังละไม่เกิน ๔๙,๕๐๐ บาท และค่าจัดการศพ29,700บาท
         ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้
          ๑. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ช่วยเหลือตามความเสียหายจริง ไม่เกินหลังละ ๒๓๐,๐๐๐ บาท ค่าดำรงชีพประจำวัน ๕,๐๐๐ บาท และค่าจัดการศพ ๕๐,๐๐๐ บาท

          ๒. มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ช่วยเหลือรายละ ๓,๐๐๐ บาท (กรณีเสียหายทั้งหลัง) กรณีเสียหายบางส่วนช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ประสบภัย และช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท

คอมเมนท์