ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
#นำโดย นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เพื่อประชุมจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 และวาระอื่น ๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

คอมเมนท์