ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วน ร่วมประชุมเพื่อรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว และพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 (ขั้นแปรญัตติ) รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (ขั้นลงมติ) และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

คอมเมนท์